Trybunał Konstytucyjny rozdaje prezenty

Nakładanie na współwłaściciela gruntu podatku od nieruchomości według najwyższej dopuszczalnej przepisam stawki tj. stawki właściwej dla działalności gospodarczej, wyłącznie z tego powodu, że inny współwłaściciel jest przedsiębiorcą, jest niezgodne z konstytucją.

Tak orzekł w ostatnim czasie Trybunał Konsytucyjny, który w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. (SK 13/15) stwierdził, iż: art. 1a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w ten sposób, że wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną będącą jego współposiadaczem, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W motywach powyższego rozstrzygnięcia wskazano na dwie podstawowe i bardzo istotne kwestie. Mianowicie Trybunał uznał, że podatkiem według stawki właściwej dla przedsiębiorców nie może być obiążana zarówno osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorca nie wykorzystujący nieruchomości do celów prowadzonej działalności. Zdaniem Trybunału sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie jest istotny przy opodatkowaniu nieruchomości, gdyż uzasadnieniem dla wyższej stawki podatku jest możliwość uzyskiwania przychodów z nieruchomości.

Niewątpliwie powyższe rozstrzygnięcie jest korzystne dla podatników (osób fizycznych), którzy częstokroć występują w obrocie w podwójnej roli tj. jako przedsiębiorcy i osoby prywatne. Tylko bowiem w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodrczą będą oni musieli zapłacić podatek według najwyższej stawki. Samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie będzie wystarczające dla zastosowania przez organy skarbowe maksymalnej stawki podatku od nieruchomości.

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/9975-oplaty-i-podatki-lokalne-zasady-ustalania-podatku-od-nieruchomosci/

No Comments

Masz ciekawy pomysł na artykuł?

Skontaktuj się z nami