Gmina zapłaci za nieuprzątnięte chodniki

Większość z nas żyje w przekonaniu, iż w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu – złamanie nogi, ręki itp. – wskutek poślizgnięcia się i upadku na nieodśnieżonym chodniku, swoje roszczenia odszkodowawcze możemy kierować wyłącznie do właściciela nieruchomości położonej wzdłuż i bezpośrednio przy granicy tejże nieruchomości. Sprawa odpowiedzialności właściciela nieruchomości wydaje się przy tym oczywista, w kontekście nałożonego na niego obowiązku ujętego w treści art. 5 ust. 1 pkt. 4) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ulega przy tym wątpliwości, iż nadzór nad prawidłową realizacją tego obowiązku sprawują gminy, które zostały wyposażone w określone narzędzia mające służyć przymuszeniu właściciela nieruchomości do należytej realizacji ww. obowiązku.

Co jednak bardzo istotne dla poszkodowanych, a o czym przesądził w niedawnej uchwale Sąd Najwyższy, podmiotem dodatkowo odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną wskutek ww. opisanego zdarzenia może być również gmina. W uchwale z dnia 24.11.2017 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż ​gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z całą pewnością powyższe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego ułatwi dochodzenie należnych odszkodowań przez poszkodowanych, którzy swoje roszczenia będą z pewnością chętniej kierowali wobec gmin aniżeli właścicieli nieruchomości, których samo ustalenie może niekiedy nastręczać określonych trudności. Jak się jednak wydaje, podstawową konsekwencją ww. orzeczenia będzie wzmożenie działań gmin w zakresie prowadzenia kontroli wykonania ww. obowiązku w zakresie oczyszczania chodników oraz korzystania z przysługujących gminie środków prawnych mających na celu realizację tego obowiązku, włączając w to również możliwość uprzątnięcia chodnika przez służby gminne na koszt właściciela nieruchomości.

No Comments

Masz ciekawy pomysł na artykuł?

Skontaktuj się z nami